Program

Prevádzková doba 6:45 – 17:00 (po dohode skôr, aj neskôr), tento čas je stanovený z hľadiska duševnej hygieny dieťaťa, ako primeraný vzhľadom k jeho vekovým osobitostiam.

 • 6:45 – 8:00 príchod detí, privítanie, voľná hra
 • 8:00 – 8:15 ranný kruh
 • 8:15 – 8:30 zdravotné cvičenie
 • 8:30 – 9:00 hygiena, desiata
 • 9:00 – 9:30 vzdelávacie aktivity
 • 9:30 – 11:30 pobyt vonku

 • 11:30 – 12:15 obed
 • 12:15 – 14:15 odpočinok, spánok
 • 14:15 – 15:00 hygiena, olovrant
 • 15:00 – 16:00 popoludňajšie aktivity
 • 16:00 – 17:00 pobyt vonku, voľné hry, odchod domov

Pravidelný denný režim napomáha zdravému vývoju dieťaťa.

Krúžky – sú aktivity, ktoré významne pomáhajú pedagogickému procesu pri tvorbe osobností, rozvoju schopností, zručností a záujmov.

-     Tanečníček

-     Výtvarníček

-     Plávanie

-     Lyžovanie

-     Korčuľovanie

-     Angličtina

Pri tvorbe výučbového programu vychádzame z ISCED-O schváleného MŠ SR. Používame prvky Montessovi výchovy a vychádzame z prirodzeného záujmu detí o poznávanie života.


Deti sa 2 hod. do týždňa venujú anglickému ( v prípade záujmu aj nemeckému ) jazyku s profesionálnou anglickou lektorkou. Každý deň opakujú anglické slovíčka so svojou učitelkou.


Deti pod vedením odborného lektora cvičia na fitlopte - vhodné na posilňpvanie a zapájanie všetkých svalov, posilňovanie chrbtice.